Wydajnosc suszarni obrotowej

Wydajność suszarni obrotowej. Najbardziej charakterystyczną cechą suszarni obrotowej, tak zresztą jak i każdej innej maszyny produkcyjnej, jest jej wydajność. Wydajność suszarni obrotowej można wyrazić albo w ilości wody odparowanej z surowca w ciągu jednej godziny, albo w ilości wysuszonego surowca. W praktyce fabrycznej przemysłu cementowego nie zachodzi jednak konieczność całkowitego usuwania zawartej w surowcach wilgoci. Jak już uprzednio wspomniano, zawartość wilgoci w wysuszonym surowcu może wynosić około 2010. Na szczegółowe omówienie zasługuje wielkość q, którą nazwaliśmy natężeniem suszarni, Wielkość ta, nazywana również odparowaniem jednostkowym, jest najbardziej charakterystycznym parametrem pracy suszarni i zależy od całego szeregu różnorodnych czynników, spośród których należy wymienić: własności fizyczne suszonego surowca, a zwłaszcza jego zdolność do pozbywania się wody, wilgotność początkową . i końcową suszonego surowca, wielkość brył materiału, temperaturę gazów wchodzących i wychodzących z suszarń, wymiary, typ i konstrukcję wewnętrzną walczaka suszarni. Na podstawie doświadczeń praktycznych ustalono, że wartość natężerna odparowania możną I przy orientacyjnych obliczeniach wydajności przyjmować w granicach: a) Dla suszarń starszego typu z gładką powierzchnią wewnętrzną 10 –:– 15 kg/m 3 godz. b) dla suszarń z korytkami przesypowymi 25 –:– 30 kq/m godz. c) dla suszarń z przegrodami celkowymi 35 –:– 50 kg/m 3 godz. d) dla suszarń z przegrodami posiadającymi otwory 65 –:– 75 k,g/m3 godz. Z tego stwierdzenia wynika konieczność zmniejszania ilości surowca podawanego do suszami wówczas, gdy wilgotność jego wzrasta pomad ustaloną normę. [przypisy: kalkulator powierzchni dachu, wentylacja z odzyskiem ciepła, rozdzielacze do podłogówki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator powierzchni dachu rozdzielacze do podłogówki wentylacja z odzyskiem ciepła