Posts Tagged ‘rozdzielacze do podłogówki’

WYKONANIE

Thursday, November 22nd, 2018

W urządzeniach większych jako źródło ciepła stosuje się raczej kotły parowe. Wyższa temperatura czynnika grzejnego i lepsze przejmowanie ciepła od kondensującej się pary umożliwiają stosowanie mniejszych powierzchni wymienników ciepła. Często również w celu wykorzystania ciepła odpadowego, zawartego w parze odlotowej do przygotowywania. wody ciepłej używa się wymienników ogrzewanych parą.W urządzeniach takich dzieli się najczęściej objętość zasobnika ciepła na kilka zbiorników pojedynczych. Zapotrzebowanie miejsca dla zasobnika przy poziomym umieszczeniu go jest bardzo duże, tym bardziej, że przed zbiornikiem trzeba zostawić dostateczną ilość wolnego miejsca dla wyjmowania wężownic grzejnych. …read more

Suszarnia obrotowa

Wednesday, November 14th, 2018

Suszarnia obrotowa Wyżej opisanego typu nazywa się zgodno-prądową . Suszony materiał ,i gazy spalinowe przepływają w niej w tym samym kierunku, czyli zgodno i prądowo. Dodatnią stroną tego typu suszarni jest to, że gorące gazy spalinowe bezpośrednio po wyjściu z paleniska, a więc wtedy, gdy mają najwyższą temperaturę (600 -; -. lOOO°C), stykają się z najwilgotniejszym materiałem, wskutek czego nie zachodzi obawa przegrzania materiału. Takie przegrzanie jest szczególnie niepożądane przy suszeniu surowców plastycznych, np. …read more

suszarnie z walczakami o gladkiej powierzchni

Wednesday, November 14th, 2018

Bardzo istotny wpływ na sprawność i wydajność suszarni wywiera wewnętrzna konstrukcja samego walczaka. Początkowo budowano suszarnie z walczakami o gładkiej powierzchni, Przy takim rozwiązaniu konstrukcyjnym powierzchnia, na której materiał suszony stykał się z gorącymi gazami spalinowymi, była bardzo niewielka i wskutek tego również niewielka była wydajność suszarni. W następnych rozwiązaniach konstrukcyjnych dla zwiększenia powierzchni wymiany ciepła pomiędzy gazami i materiałem zaczęto stosować różne dodatkowe wewnętrzne elementy konstrukcyjne. Przykładowe takie elementy, a więc a) korytka stalowe przytwierdzone do wewnętrznej powierzchni walczaka, b) przegrody z blachy dzielące wnętrze walczaka na cztery oddzielne komory, c) przegrody stalowe dzielące wnętrze suszami na wiele komór zwanych celkami oraz przegrody z blach stalowych z otworami dzieląca walczak na 6 komór . W suszarniach z korytkami w czasie obrotu walczaka korytka podnoszą materiał, który następnie zsypuje się z pewnej wysokości, wskutek czego znacznie zwiększa się powierzchnia zetknięcia się materiału ze strumieniem gorących gazów, przez co wzrasta wydajność suszarni przy niezmienionych wymiarach walczaka. …read more

Suszarnie starszego typu

Wednesday, November 14th, 2018

Zastosowania przegród stadowych, a szczególnie podzielenie wnętrza na celki o niedużych wymiarach, pozwala z jednej strony podzielić materiał na szereg oddzielnie płynących strumieni o znacznie większej powierzchni wymiany ciepła, z drugiej zaś strony przez zmniejszenie wysokości, na której odbywa się przesypywanie materiału. uzyskuje się zmniejszenie strat wskutek unoszenia się pyłu z gazami spalinowymi. Poza tym podzielenie wnętrza suszarni na komory lub celki umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni suszącej. Przy gładkiej wewnętrznej powierzchni stopień napełnienia suszarni materiałem nie przekracza zwykle 15%, gdy tymczasem w razie zastosowania celeik napełnienie dochodzi do 25, a nawet 30010. Suszarnie starszego typu budowano zwykle z obmurzem, dzięki któremu uzyskiwano pewne zmniejszenie strat cieplnych i poprawienie wydajności ageregatu. …read more