Posts Tagged ‘projekt instalacji elektrycznej cena’

Lamacze stozkowa z walem

Friday, November 16th, 2018

Łamacze stożkowa z wałem podwieszonym są przeważnie stosowane do wstępnego rozdrabniania surowców, przy czym wydajność jednostek może dochodzić nawet do 1 500 T/godz, Do wtórnego, drobnego kruszenia surowców stosowane są łamacze stożkowe o innej konstrukcji, a mianowicie łamacze z wałem nie podwieszonym, lecz podpartym od dołu. Przekrój takiego łamacza . W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym wewnętrzny, ruchomy stożek w dolnej swej części ma czop kulisty leżący w łożysku kulistym związanym z korpusem . Główny wał łamacza zakończony jest w górnym swym końcu talerzem dozującym , na który surowiec zasypywany jest przez otwór załadowczy . W czasie ruchu obrotowego wału skośnie ustawiony talerz zasypuje materiał równomiernie na całym obwodzie łamacza, Dolny koniec wału wchodzi do mimośrodowo usytuowanego otworu tulei obrotowej. …read more

Szlamowanie surowców

Friday, November 16th, 2018

Szlamowanie surowców. Gdy cementownia pracująca metodą mokrą przerabia miękkie, plastyczne . surowce, takie jak kreda, margiel, glina, proces wstępnego niezdrobniania tych surowców odbywa się zazwyczaj nie w drodze kruszenia ich w łamaczach, lecz w drodze rozszlamowywania w urządzeniach zwanych szlamatorami. Proces szlamowania ma na celu doprowadzenie surowca do postaci zawiesiny wodnej, czyli tzw. szlamu, z równoczesnym oddzieleniem od niego niepożądanych domieszek, jak kamienie, żwir, piasek, gałęzie itp. …read more

Ciezkie zanieczyszczenia surowca

Thursday, November 15th, 2018

W bocznej ścianie zbiornika znajduje się jeden lub kilka otworów wylotowych , wyposażonych w kraty ochronne i zastawki regulujące poziom szlamu w zbiorniku. Opisany wyżej szlemator pracuje w następujący sposób: Za pomocą silnika napędowego i zespołu przekładni wał wraz z bronami wprawiany jest w jednostajny ruch obrotowy o prędkości iO -7- 16 obrotów na minutę. Do zbiornika doprowadza się z sieci wodociągowej wodę, której poziom za pomocą zastawek w otworach wylotowych utrzymuje się na wysokości górnej krawędzi bron. Surowiec zasypuje się do zbiornika przez kratę (niewidoczną na rysunku) ograniczającą wymiary brył do 150 -7- 200 mm. W czasie obrotu wału brony rozbijają zębami bryły materiału, a wprawiona w ruch masa wody w zbiorniku rozmywa je, zamieniając stopniowo w jednorodny szlam. …read more

Sprawna i wydajna praca szlamatera

Thursday, November 15th, 2018

Sprawna i wydajna praca szlamatera wymaga zachowania następujących warunków: 1) materiał musi być podawany do szlamatora równomiernie i w sposób ciągły; 2) wielkość brył surowca nie powinna przekraczać 150 -r- 200 mm, ,gdyż zbyt wielkie bryły utrudniają pracę bron, a nawet mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia agregatu; 3) dno zbiornika i kraty w otworach wylotowych muszą być systematycznie oczyszczane w określonych odstępach czasu; 4) ilość wody doprowadzanej do szlamatora musi być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju materiału, a przede wszystkim od jego plastyczności i zdolności szlamowania się; 5) dno i boczne ściany zbiornika muszą być wyłożone płytkami z twardego żeliwa, klinkierem drogowym lub kostką bazaltową. Ustalenie chociażby przybliżonego wzoru dla obliczenia wydajności szlamatera jest bardzo trudne i z tego powodu w praktyce określa się jego wydajność orientacyjnie w oparciu o niżej podane wskaźniki jednostkowe wyprowadzone na podstawie doświadczeń ruchowych. Przyjmuje się mianowicie, że przy szlamowaniu: 1) gliny z dodatkiem 60 700/0 wody wydajność jednostkowa wynosi w przeliczeniu na suchą substancję 200 kg na 1m3 czynnej objętości zbiornika na 1 godz pracy szlamatora, 2) kredy z dodatkiem 40 -7- 42Q/o wody – 300 kg/m 3 w ciągu godziny. Orientacyjne zużycie energii na proces szlamowanie według danych z prakryt wynosi około 1,3 kWh na l tonę szlemowego materiału. Aby nie dopuścić w okresach zimowych do spadku wydajności szlamatera na skutek trudniejszego rozdrabniania i rozszlamowywania się zmarzniętych brył surowca, stosuje się podgrzewanie wody w szlarmatorze, mp, przez doprowadzenie wprost do zbiornika pary lub gorącej wody z Instalacji fabrycznej centralnego ogrzewania. …read more