Posts Tagged ‘producenci paneli podłogowych’

USTALENIE NAJBARDZIEJ EKONOMICZNEJ SREDNICY PRZEWODÓW

Monday, November 19th, 2018

Z wielu możliwych rozwiązań ogrzewania zdalaczynnego należy wybrać to rozwiązanie, które zapewnia najniższą cenę ciepła w miejscu użytkowania. Wpływa na to szereg czynników. W związku z ogólnymi rozważaniami ekonomicznymi należy najpierw rozpatrzyć wpływ średnicy przewodu na koszty dostawy ciepła. Przyjmuje się, że rodzaj czynnika grzejnego oraz jego ciśnienie i temperatura w miejscu użytkowania są znane, określony jest również przepływ czynnika oraz dana odległość. Jeśli przyjmie się niewielkie średnice przewodów, sieć nie będzie oczywiście kosztowna, a roczne odsetki od nakładów inwestycyjnych – niewielkie. …read more

Zależność kosztów wykonania przewodu zdalaczynnego

Monday, November 19th, 2018

Zależność kosztów wykonania przewodu zdalaczynnego w obszarze miasta od średnicy rur. W tych przypadkach koszty budowy kanału są przeważnie wyższe od kosztów przewodów wraz z izolacją. Jako średnicę przyjęto, w przypadku sieci parowych, średnicę nominalną przewodu parowego. W sieciach wodnych z dwoma przewodami średnice obu przewodów są najczęściej jednakowe dla obu kierunków przepływu. Wykresy mogą wykazywać pewne nierównomierności, jeśli – ze względów ekonomicznych – dla określonej średnicy przewodu dany typ kanału lub rodzaj rur zostanie zastąpiony przez inny rodzaj (np. …read more

USZCZELNIENIA

Monday, November 19th, 2018

Powierzchnie zewnętrzne kanału stykające się z ziemią należy dobrze uszczelniać. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na uszczelnienie poziomych i pionowych spoin między pojedynczymi członami górnej i dolnej części kanału. Sposoby uszczelniania spoin poziomych w częściach górnych i pionowych oraz w częściach górnych i bocznych. Luźne pasemka smoły należy chronić masą z gudronu albo zaprawą cementową. Spoiny w dnie kanału i spoiny dylatacyjne najlepiej kompensujące wydłużenia uszczelnia się specjalnymi blachami miedzianymi oraz w ścianach bocznych warstwą ochronną z cegieł. …read more

Punkt stały z kompensatorami

Sunday, November 18th, 2018

Główne kanały są z obudową studzienki połączone na stałe, podczas gdy kanały boczne są do niej wprowadzone. Kanał ciepłowniczy przy wprowadzeniu do budynku powinien być odizolowany wodoszczelnie od piwnic domu, a o ile to jest możliwe, powinna być również zapewniona jego gazoszczelność. W miarę możności należy stosować specjalne tuleje do rur, które umożliwiałyby ruchy wskutek wydłużeń cieplnych, bez naruszenia szczelności ścian studzienek.
WYKONANIE SPECJALNE Przy mniejszych odległościach można umieścić przewody cieplne w mocnych tulejach ochronnych, których średnica wewnętrzna jest większa od średnicy przewodu cieplnego łącznie z izolacją. Sposób ten stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy budowa kanału na pewnych odcinkach zagęszczonych ulic, np. skrzyżowaniach, napotyka na duże trudności. …read more