Posts Tagged ‘ogród zimowy koszt’

RODZAJE KANAŁÓW I ICH WYKONANIE

Monday, November 19th, 2018

Z wielu rodzajów kanałów przyjęły się w Niemczech trzy formy, a mianowicie: kanał o sklepieniu łukowym, półkolistym i kanał prostokątny. Części górne (pokrywy) wykonuje się zawsze jako prefabrykaty z żelbetu zaopatrzone w mocne uchwyty do podnoszenia. Części dolne (koryta) dobrze jest wykonywać jako prefabrykaty jedynie dla małych, niezbyt silnie obciążonych kanałów. Montaż i izolowanie przewodów staje się łatwiejsze, jeśli poziome spoiny obudowy kanału leżą możliwie głęboko. Takie wykonanie wymaga jednak szerszych wykopów i cięższych pokryw w porównaniu z kanałem z wyprowadzonymi wysoko ścianami bocznymi. …read more

Kompensatory

Monday, November 19th, 2018

Z kompensatorów działających tylko w kierunku osiowym używa się kompensatorów soczewkowych, ale tylko do temperatury 200 oc i ciśnienia 3,5 atn. Powyżej tego zakresu znaczne siły działające na punkty stałe ograniczają ich zastosowanie. Kompensatory dławnicowe są przystosowane także do większych przekrojów i ciśnień lub temperatur. Dla prawidłowego działania tych kompensatorów ważne jest ich osiowe ustawienie, zapewnienie gładkiej powierzchni ślizgowej i dopasowanie uszczelnienia; stwarza to wysokie wymagania co do montażu i kontroli. Dla odcinania przepływu w przewodach stosowane są do średnicy ok. …read more

Rozdrabniajace dzialanie lamacza

Sunday, November 18th, 2018

Łamacze walcowe mogą być użyte zarówno do wstępnego, jak i do wtórnego, drobniejszego kruszenia surowców. W pierwszym wypadku łamacze mają zwykle jedną tylko parę równolegle ustawionych, przeciwbieżnych walców stalowych, których powierzchnie robocze uzbrojone są w silne zęby z twardej stali stopowej. W drugim wypadku często stosowane są łamacze z dwiema ustawionymi jedna nad drugą parami walców (rzadziej z trzema)przy czym pierwsze, górna para ma powierzchnie rowkowane, a dolna – gładkie. Rozdrabniające działanie łamacza polega na tym, że zasypywany z góry materiał zostaje pod działaniem sił tarcia zakleszczony pomiędzy obracającymi się ku sobie powierzchniami walców, a następnie pod naciskiem tych powierzchni ulega rozkruszeniu na bryłki o wymiarach odpowiadających szerokości szczeliny pomiędzy walcami. Zastosowanie zębów lub rowków na powierzchni walców ułatwia zakleszczanie dużych brył, a ponadto zwiększa efektywność pracy łamacza przez wytwarzanie w materiale kruszonym dodatkowych naprężeń ścinających i zginających. …read more

Naped lamacza

Sunday, November 18th, 2018

Łożyska jednego walca przymocowane są ha stałe do ramy, natomiast drugiego -ustawione w prowadnicach i dociskane sprężynami stalowym d. Takie rozwiązanie nadaje konstrukcji pewną elastyczność. W razie bowiem przedostanie silę do łamacza zbyt twardej bryły surowca lub jakiegoś przedmiotu metalowego walec lewy, -pokonując nacisk sprężyny, może odsunąć się od nieruchomego walca i przepuścić niepożądany przedmiot przez powiększoną chwilowo szczelinę, Podawanie materiału do łamacza odbywa się przez otwór załadowczy. Do usuwania materiału przylepiającego się. lub zakleszczającego się pomiędzy rzędami zębów służą skrobaki zmontowane w do niej części ramy. …read more